سخنان ارزشمند دکترشریعتی

اگرتنهاترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشتن هاست !

عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی .

اگر مثل گاوگنده باشی، میدوشنت، اگر مثل خر قوی باشی، بارت می کنند، اگر مثل اسب دونده باشی،
سوارت می شوند.... فقط از فهمیدن تو می ترسند

هر لحظه حرفی در ما زاده می‏شود

هر لحظه دردی سر بر می‏دارد

و هر لحظه نیازی از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش می‏کند

این ها بر سینه می‏ریزند و راه فراری نمی‏یابند

مگر این قفس کوچک استخوانی گنجایش‏اش چه اندازه است

 

هرکس آنچنان می میرد که زندگی می کند!

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید